כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב- GPLANET ובשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידי המשתמשים באתר) שייכים באופן בלעדי לד"ר גיא בכור (להלן – בעל האתר). אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעל האתר, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). האתר מוגן בזכויות יוצרים קשיחות, ובליווי משפטי מקיף. נגד הפוגעים בזכויות הקניין של GPLANET יוגשו תביעות משפטיות ללא הוכחת נזק.


הינך רשאי להשתמש בתכנים המופיעים ב GPLANET בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים של GPLANET באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב של בעל האתר, כפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).
 

הנך רשאי להשתמש בתכני  GPLANET למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך GPLANET, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.


אין לקשר לתכנים מ-GPLANET, שאינם דף הבית של האתר ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט ב- GPLANET במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו ב- GPLANET. כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט ב- GPLANET להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.


בעל האתר או כל גורם הקשור בו  לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מ- GPLANET ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את בעל האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.